Written by 3:37 am มรดกและวัฒนธรรม, วัฒนธรรม, เราเลือกให้คุณ, ไลฟ์สไตล์

ผ้าไตรคืออะไร ผ้าไตรครองมีอะไรบ้าง และอานิสงส์ของการถวายผ้าไตร

making merit with monks it is one rituals buddhist religion chiang mai thailand 30 04 2021

ถวายผ้าไตรเพื่ออะไร 

ผ้าไตร คือ ผ้านุ่งห่มพระสงฆ์ เสมือนเป็นเครื่องแบบเฉพาะของสงฆ์ เป็นเกราะป้องกันภัยจากสภาพอากาศ และคอยเตือนสติถึงการปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกิเลส เนื่องจากข้อพระวินัยบัญญัติ ภิกษุไม่สามารถถือครองเงินตรา รวมไปถึงการจัดซื้อปัจจัยอย่างผ้าไตรได้ แต่สามารถรับจากการถวายของญาติธรรมได้ จึงเป็นหน้าที่ของฆราวาสอย่างเรา ๆ จัดหาปัจจัยและสิ่งจำเป็นในการดำรงสังฆกรรมและกิจของสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท 4 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ผ้าไตรจีวร

การถวายผ้าไตรหมายถึงอะไร 

การถวายผ้าไตร หมายถึง การจัดหาเครื่องนุ่งห่มของสงฆ์ 3 ผืน หรือ 7 ชิ้น มาถวายพระ เพื่อให้พระสงฆ์ใช้นุ่งห่มในชีวิตประจำวัน เรียกได้ว่า ผ้าไตรเป็น 1 ในปัจจัย ของบริขาร 8 สำหรับภิกษุ ผู้ครองสมเพศ โดยผ้าไตร หมายถึง ผ้า 3 ผืน  ได้แก่

 1. ผ้าซ้อน หรือ ผ้าพาดบ่า เรียกว่า “สังฆาฏิ” 
 2. จีวร เรียกว่า “อุตราสงค์” (สำหรับห่ม) 
 3. สบง เรียกว่า “อันตรวาสก” (สำหรับนุ่ง) 

ผ้าไตรมีกี่แบบ 

ผ้าไตร มี 2 แบบ หลัก ๆ ได้แก่ 

1. ผ้าไตรครอง หรือ ไตรเต็ม 

ผ้าไตรครอง คือ ไตรจีวร หรือ ผ้าไตรครบชุดของภิกษุ ใช้สำหรับการบวชพระ ซึ่งอุปัชฌาย์มอบให้ในวันบวช เป็นบริขารประจำตัวของภิกษุ โดยมีส่วนประกอบของผ้าไตร 7 ชิ้น มีอะไรบ้าง 

 1. จีวร ใช้สำหรับห่ม 
 2. สบง หรือ สบงขันธ์ ผ้านุ่งของสงฆ์ 
 3. อังสะ สวมใส่เหมือนเสื้อ คล้องไหล่เฉียงบ่าเปิดไหล่ซ้าย 
 4. สังฆาฏิ ผ้าพาดไว้บนบ่า ใช้ห่มซ้อนเวลาอากาศหนาว 
 5. ผ้ารัดอก ใช้รัดจีวรเวลาห่ม 
 6. ประคด สำหรับรัดเอวเหมือนเข็มขัด 
 7. ผ้ารับประเคน ใช้สำหรับรองกราบ และรับประเคนของจากสตรี

2. ผ้าไตรอาศัย หรือ ไตรแบ่ง 

ผ้าไตรอาศัย คือ ผ้าใช้สำหรับผัดเปลี่ยนในชีวิตประจำวันของสงฆ์ หรืออาจเรียกได้ว่า ไตรแบ่ง ส่วนประกอบของผ้าไตร มี 3 ผืน ได้แก่ 

 1. จีวร 
 2. สบง
 3. อังสะ 
thai buddhist monk alms bowl

อานิสงส์ของการถวายผ้าไตรมีอะไรบ้าง 

ผู้ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ด้วยจิตบริจาคที่บริสุทธิ์ จักเกิดอานิสงส์ ผลบุญมหาศาล ดังนี้ 

 1. กำจัดความกิเลส ความโลภ ความตระหนี่ ให้เบาบางลง 
 2. เกิดความอิ่มเอม สุขใจในทุกอิริยาบถ ทั้งในยามยืน เดิน นั่ง และนอน
 3. พ้นจากความยากจน ความขัดสนในทุกภพทุกชาติ มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย 4 
 4.  เมื่อเจออุปสรรค จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
 5. รอดพ้นจากภัยอันตรายของมีคมและสัตว์มีพิษ
 6. เป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง สดใส ถึงพร้อมไปด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ เครื่องประดับสวยงาม 
 7. อานิสงส์ในภพชาติหน้า จะเกิดเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาดี หน้าตางดงาม ผิวพรรณสดใส 
 8. มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพและศรัทธาของผู้คน 
(Visited 29 times, 1 visits today)
Close